รอบห้องเรียนทั่วไป
1. ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ใน วันที่ 4-15 มีนาคม 2566
2. พิมพ์ใบสมัครจากระบบ ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันรับสมัคร 11 – 15 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

Scroll to Top